Klarna har för tillfället tekniska störningar och de arbetar på att lösa det snabbt. Vill du beställa – kontakta oss gärna direkt på tel 010 -129 80 80 eller info@leamington.eu eller försök igen om en stund.

Behöver du hjälp?    +46 (0)10 129 80 80

Vi är även Eldabutiken i Stenungsund! Du hittar hela sortimentet eldstäder på eldabutiken.se

Drömspisar och eldstäder – allt du egentligen önskar

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.  Leamington AB värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. Du kan alltid höra av dig till oss om du har frågor.

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Leamington AB, org. nr 559144-2149, Gåre 173, 444 93 Spekeröd, e-mail: info@leamingtonab.se, (”Leamington AB”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Leamingon AB tillhandahåller produkter i anslutning till köp, förmedlar service- och garantiärenden samt övrig kontakt med Leamington AB, såsom besök på webbplats och inom sociala medier.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Leamington AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. 

3.2 Leamington AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp, använder dig av Leamington ABs servicepartner, besöker Leamington ABs webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Leamington AB. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Leamington AB och för att Leamington AB ska kunna tillhandahålla sina produkter och erbjudanden.

4.1 För dig som är återförsäljare till Leamington AB

De personuppgifter Leamington AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av återförsäljare som genomför köp är:

 • Företagsnamn och organisationsnummer
 • Adress
 • Postadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kontaktperson

 

4.2 För dig som är vår leverantör

De personuppgifter Leamington AB samlar in och behandlar om dig som är leverantör är:

 • Företagsnamn och organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation

5.1 För dig som är återförsäljare och leverantör

Leamington AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Leamington AB dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som återförsäljare och leverantör, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Leamington ABs utvalda produkter
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.

6.1 Leamington AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som återförsäljare och leverantör.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor. Leamington AB har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina varor. Leamington AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Leamington AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6.5 Leamington AB behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Leamington AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Leamington ABs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.1 Leamington AB kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till tredje part

9.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Leamington AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Leamington ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.1 Leamington AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Leamington AB kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Leamington AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i vårt affärssystem som är skyddat genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12.1 Leamington AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Leamington AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 

12.4 Leamington AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@leamingtonab.se . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På leamingtonab.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om cookies specifikt för Leamington AB på Leamington AB.se/cookies. Du kan själv styra över användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

14.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

LEAMINGTON AB
Gåre 173
444 93 Spekeröd
info@leamingtonab.se